Opći uvjeti najma dvorane

Opći uvjeti najma dvorane

I.
Opći uvjeti najma dvorane i usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju odnose između pravne ili fizičke osobe koja je popunila Prijavu (u daljnjem tekstu: Klijent) i VOX Komunikacija d.o.o., OIB: 24533297794 (u daljnjem tekstu: VOX), a vezano za najam dvorane u CineStar kinima (dalje u tekstu: dvorana) te prateće usluge (korištenje opreme Blitz-CineStar kina (kinoplatno, razglas, mikseta, mikrofoni, pointer, govornički pult, konferencijski stol i stolci), korištenje plazma ekrana unutar kina (u terminu od ponedjeljka do petka do 14 sati), korištenje lobbyja kina, asistencija tehničkog osoblja (dalje u tekstu: usluge).

II.
Klijent dostavlja VOX-u uredno ispunjenu Prijavu koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta u kojoj navodi željeni termin za najam dvorane i/ili usluga. Potpisom i ovjerom Prijave te dostavom iste VOX-u Klijent izjavljuje da je suglasan s Općim uvjetima i da ih prihvaća. U slučaju odobrenja Prijave VOX će dostaviti Klijentu ponudu za plaćanje te je najam zaključen tek nakon što VOX zaprimi uplatu Klijenta po ponudi. Klijent će sve uplate prema VOX-u izvršiti na račun VOX-a IBAN broj: HR 1325000091101141013 otvoren u Addiko Bank d.d, Zagreb. Nakon izvršene uplate VOX će Klijentu ispostaviti račun s konačnim obračunom usluga prema Prijavi. U slučaju dodatno ostvarenih troškova, klijentu će se ispostaviti dodatna ponuda/račun koju je Klijent dužan uplatiti na račun VOX-a u roku navedenom na ponudi/računu. Za svaki dan zakašnjenja plaćanja po ponudi/računu zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Reklamacije na ponudu/račun dostavljaju se u roku 10 dana od datuma izdavanja. Naknadni se prigovori neće uzeti u obzir.

III.
VOX neće odobriti Prijavu ukoliko ocijeni da Prijava nije ispravno ispunjena, ako predviđeni događaj ne odgovara ambijentu/interijeru kina zbog mogućeg nanošenja štete dvorani i/ili na kinoopremi te iz drugih opravdanih razloga.
VOX pridržava pravo zabraniti održavanje događanja u dvorani (i nakon zaključenog najma) te ukloniti iz dvorane sve proizvode i opremu Klijenta o trošku Klijenta ukoliko utvrdi da isti ne odgovaraju navodima Klijenta iz Prijave.

IV.
Klijent ne smije dvoranu ili dio dvorane i/ili usluge koje su predmet najma dati u podnajam trećim osobama bez prethodne pisane suglasnosti VOX-a.

V.
U slučaju otkazivanja već zaključenog najma, Klijent je dužan VOX-u pisanim putem otkazati najam najmanje 15 dana prije početka istog. Ukoliko VOX ne prihvati otkaz najma ili se otkaz uruči u vremenu kraćem od 15 dana prije početka najma, Klijentu će se zaračunati cjelokupna najamnina dvorane i naknada za sve do tada izvršene usluge. VOX može prihvatiti otkaz najma samo i isključivo ukoliko Klijent otkaže 15 dana ranije, bez obzira na razlog otkazivanja.
U slučaju da Klijent odustane od dostavljene Prijave (najma dvorane) obvezuje se podmiriti VOX-u time nastalu štetu.

VI.
VOX neće odobriti Prijavu i u sljedećim slučajevima:
ukoliko je Klijent u trenutku prijave u stečajnom postupku ili postupku likvidacije,
ukoliko VOX ima nenaplaćenih potraživanja prema Klijentu,
ukoliko Klijent na zahtjev VOX-a ne dostavi potrebne dokumente,
ukoliko je tražena dvorana i/ili usluga već iznajmljena.

VIII.
Samo događanje u dvorani (konferencija, prezentacija...) Klijent će obavljati u skladu s važećim propisima. Za vrijeme trajanja najma nije dozvoljena prodaja proizvoda Klijenta, koji su stalna ponuda CineStara, u vlastitom aranžmanu Klijenta.

IX.
Klijent se obvezuje da će svoju opremu i proizvode koje unosi u dvoranu osigurati od oštećenja, uništenja, loma, požara, provale, krađe, u slučaju elementarne nepogode ili više sile, da će poštivati propise o protupožarnoj sigurnosti, da će po završetku najma VOX-u predati dvoranu i opremu Blitz-CineStar kina, koja je također predmet najma, u stanju u kakvom ih je preuzeo, da će svaku prouzročenu štetu odmah podmiriti, da će VOX-u podmiriti najam dvorane i naknadu za usluge odmah po ispostavljanju ponude/računa i da će Klijent odmah uvažiti pisane reklamacije VOX-a.

X.
Klijent može započeti s postavljanjem vlastite opreme/proizvoda u dvoranu kina najranije 2 sata prije početka najma, a mora ju isprazniti odmah po završetku istog. Ukoliko Klijent ne isprazni dvoranu u roku, VOX ne odgovara za imovinu Klijenta ostavljenu u dvorani. Ukoliko posebne okolnosti zahtijevaju drugačije, navedeni rokovi mogu se produžiti ili skratiti. Montaža i demontaža opreme Klijenta postavljene u dvorani dozvoljena je u gore navedenom trajanju u razdoblju od 7 do 15 sati ili po dogovoru.

XI.
U slučaju da Klijent krši bilo koju od prije navedenih odredbi, VOX ima pravo zabraniti organizaciju događanja u dvorani. U tom slučaju Klijent snosi sve troškove vezane uz najam dvorane. Za sva neizmirena potraživanja od Klijenta, VOX ima pravo zadržati svu imovinu Klijenta koja se nalazi u dvorani do visine neispunjenja obveza. Zadržanu imovinu VOX će uskladištiti o trošku Klijenta.

XII.
VOX zadržava pravo odustati od najma dvorane o čemu će pisano obavijestiti Klijenta najkasnije 30 dana prije dogovorenog datuma najma te u slučaju više sile, a u tom slučaju Klijent nema pravo tražiti naknadu štete od VOX-a.

XIV.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.